Vedtægter Havrebjerg

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Vedtægter for Havrebjerg Valgmenighed

§1

Menighedens navn er Havrebjerg Valgmenighed.

Valgmenigheden er tilsluttet den danske folkekirke efter valgmenighedslove med de rettigheder og forpligtelser, som hermed følger.


§2

Valgmenighedens formål er på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske grund at sikre en forkyndelse og et menighedsliv i overensstemmelse med Grundtvigs kirkelige og folkelige frihedsbegreber.


§3

Valgmenigheden vælger selv sin præst efter indstilling fra menighedsrådet.


§4

Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til præst eller menighedsråd.

Valgmenigheden består af de medlemmer, der til enhver tid er optaget i samme, og som vil dele deres rettigheder og forpligtelser. Udmeldelse kan til enhver tid ske skriftligt.


§5

Valgmenighedens ejendele er fælleseje for de til enhver tid værende medlemmer. Fællesejet eller dele heraf kan ikke være genstand for deling mellem medlemmerne. Den, der udmelder sig af valgmenigheden, giver herved afkald på enhver medlems- og ejendomsret.


§6

Kirkegården benyttes efter de derom gældende regler, der fastsættes af menighedsrådet iht. gældende vedtægt.


§7

Regnskabsåret er kalenderåret. Midlerne til lønninger og drift opkræves hvert år efter ligning, som foretages af menighedsrådet. Klager over ligningen skal indgives senest 14 dage efter modtagelse af opkrævningen.

Indsamlede midler ved valgmenighedens gudstjenester kontrolleres og noteres af formand eller kasserer, inden de overdrages til præsten, der sørger for videre formidling.


§8

Årsmødet er valgmenighedens øverste myndighed. Det afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og er beslutningsdygtigt uansat antallet af fremmødte medlemmer.

Årsmødet indvarsles senest 14 dage forud. Dagsordenen skal omfatte beretning og regnskab, valg af menighedsråd og revisorer samt drøftelse af indkomne forslag. Forslag til vedtagelse på årsmødet skal indsendes til formanden senest 8 dage forud. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed jf. dog §12. Stemmeret har ethvert registreret medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§9

Ekstraordinært årsmøde kan mod angiven dagsorden kræves afholdt enten af formanden eller af et flertal i menighedsrådet eller af mindst 20 medlemmer af valgmenigheden.


§10

Menighedsrådet består af 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen, og henholdsvis 3 og 4 menighedsrådsmedlemmer er på valg hvert år. Der vælges 2 revisorer for 2 år. De afgår skiftevis, men kan såvel som menighedsrådsmedlemmerne genvælges.

Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


§11

Menighedsrådet repræsenterer valgmenigheden i alle forhold. Ved menighedsrådsmøder føres protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer af menighedsrådet. Ved årsmødet underskrives protokollen af dirigent, referent og formand.

Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når 5 medlemmer er til stede.

Valgmenighedens præst deltager i møderne. Arbejdsudvalg kan nedsættes og opløses efter behov.


§12

Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 af alle afgivne stemmer ved to på hinanden følgende, med mindst 14 dages mellemrum afholdte årsmøder. Indkaldelsesfristen er også her såvel som til ekstraordinære årsmøder 14 dage.


§13

Ved ophævelse af valgmenigheden skal eventuelle overskydende midler anvendes til kirkegårdens fortsatte vedligeholdelse.


Således vedtaget på det ordinære årsmøde den 2. maj 1991 og på det ekstraordinære årsmøde den. 9. juni 1991.


Vagn Pedersen, Jørgen Bjerregaard, Birthe Eriksen, Lisbeth Madsen, Gerda Jensen, Erland Nielsen, Bente Frandsen.

VI VENTER FORTSAT PÅ VEJLEDNING OM, HVORDAN OG HVORLEDES VI VIL VÆRE I STAND TIL AT HOLDE GUDSTJENESTER EFTER GENÅBNINGEN DEN 18. MAJ, VI VED DERFOR ENDNU IKKE, OM DET PRAKTISK KAN LADE SIG GØRE, ELLER HVORDAN.


DER VIL LØBENDE BLIVE OPDATERET PÅ HJEMMESIDEN OG PÅ FACEBOOK OM SITUATIONEN OMKRING VALGMENIGHEDERNE.

ER DU I TVIVL OM NOGET, HAR SPØRGSMÅL ELLER BEHOV FOR EN AT TALE MED, ER PRÆSTEN TILGÆNGELIG PÅ TELEFON: 61 16 65 42.

Se seneste kirkeblad her


Høve og Havrebjerg Valgmenigheder