Vedtægter Høve

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Vedtægter for Høve Valgmenighed

§1

Valgmenighedens navn: Høve Valgmenighed.

Valgmenigheden er tilsluttet den danske folkekirke efter valgmenighedsloven med de rettigheder og forpligtelser, som hermed følger.


§2

Menighedens formål er på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske grund at sikre en forkyndelse og et menighedsliv i overensstemmelse med Grundtvigs kirkelige og folkelige frihedsbegreber.


§ 3

Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til præst eller menighedsråd.

Menigheden består af de medlemmer, der til enhver tid er optaget i samme, og som vil dele rettigheder og forpligtelser. Menigheden vælger selv sin præst efter indstilling fra menighedsrådet.


§4

Menighedens ejendele er fælleseje for de til enhver tid værende medlemmer. Fællesejet eller dele heraf kan ikke være genstand for deling mellem medlemmerne.

Den, der udmelder sig eller bliver slettet som medlem af valgmenigheden, giver herved afkald på enhver medlems- og ejendomsret.


§5

Regnskabsåret er kalenderåret. Midlerne til lønninger og øvrige drift opkræves med et beløb svarende til kirkeskatten i bopælskommunen. Skattepligt indtræder ved 18 års fødselsdag.

Betalingsterminerne er 1/4 og 1/10 for hvert halvår eller 1/6 for et helt år. Medlemmer, der ikke betaler efter rykker, bliver slettet og overført til den stedlige sognekirke.


§6

Generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed.

Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning af fordres.

Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned; den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før afholdelse med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning for året
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af mindstebetaling af kirkeskat
  6. Valg af menighedsråd
  7. Valg af menighedsrådssuppleanter
  8. Valg af bilagskontrollant
  9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage forud for generalforsamlingen.

Stemmeret har ethvert medlem, der er registreret som medlem 1 måned før afholdelse af generalforsamling, og som er fyldt 15 år.


§7

Ekstraordinær generalforsamling kan mod angiven dagsorden kræves afholdt enten af formanden eller af et flertal af menighedsrådet eller af mindst 20 medlemmer, som kræver det.

Indkaldelse skal ske i kirkebladet eller ved udsendelse af brev 3 uger før afholdelse.


§8

Menighedsrådet består af 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen, og henholdsvis 3 og 4 er på valg hvert år.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen: en 1. suppleant og en 2. suppleant.

Ligeledes vælges 2 bilagskontrollanter, der afgår skiftevis.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar er ethvert medlem, der er myndigt.


§9

Menighedsrådet repræsenterer menigheden i alle forhold. Det vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

Der nedsættes udvalg efter behov.

Der føres protokol ved alle møder, og den underskrives af de tilstedeværende. Menighedens præst deltager også i møderne.

Daglige forretninger underskrives på menighedens vegne altid af 2 i forening, formand, næstformand og kirkeværge, dog undtaget lånedokumenter, der underskrives af hele menighedsrådet.


§10

Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 af alle afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Indkaldelse skal ske ved udsendelse af brev eller i kirkebladet.


§11

Beslutning om opløsning kan ligeledes kun ske, når mindst 2/3 af alle givne stemmer ved to på hinanden følgende, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, stemmer for forslaget.

Ved realisation af menighedens værdier, skal der drages omsorg for kirkegårdens vedligeholdelse i mindst to fredningsperioder.

Eventuelt overskydende midler fordeles til andet kirkeligt og grundtvigsk arbejde.


Således forelagt generalforsamlingen den 20/3-2005  og vedtaget.

Underskrevet

Jørgen Muusmann

Dirigent


Ændringer i §5, §7 og §8  på generalforsamling 20/3-2011

Underskrevet

Jørgen Muusmann

Dirigent

VI VENTER FORTSAT PÅ VEJLEDNING OM, HVORDAN OG HVORLEDES VI VIL VÆRE I STAND TIL AT HOLDE GUDSTJENESTER EFTER GENÅBNINGEN DEN 18. MAJ, VI VED DERFOR ENDNU IKKE, OM DET PRAKTISK KAN LADE SIG GØRE, ELLER HVORDAN.


DER VIL LØBENDE BLIVE OPDATERET PÅ HJEMMESIDEN OG PÅ FACEBOOK OM SITUATIONEN OMKRING VALGMENIGHEDERNE.

ER DU I TVIVL OM NOGET, HAR SPØRGSMÅL ELLER BEHOV FOR EN AT TALE MED, ER PRÆSTEN TILGÆNGELIG PÅ TELEFON: 61 16 65 42.

Se seneste kirkeblad her


Høve og Havrebjerg Valgmenigheder